Algemene Ledenvergadering

Datum en tijd: zondag 10 maart 15:30 - 18:00

Categorie


TV Duinvliet
Algemene Ledenvergadering
Datum en tijd: zondag 10 maart 2019, 15.30
Locatie: Tennispark Duinvliet

Agenda
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van de ALV op 9 maart 2018
 4. Jaarverslagen van de commissies
 5. Financieel jaarverslag over 2018
 6. Verslag van de Kascommissie
 7. Begroting voor 2019
 8. Benoeming bestuur en commissies
 9. Pauze
 10. Voorstellen van het bestuur
 11. Ingebrachte voorstellen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

De vergaderstukken zijn op 19 februari per e-mail aan alle leden verzonden.
Mocht u deze e-mail niet ontvangen hebben, dan kunt u de stukken opvragen bij de secretaris via secretaris@tvduinvliet.nl.